Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području općine Čađavica u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine Čađavice i imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva (KLASA: 371-02/24-01/02; URBROJ: 2189-7-02-24-2), a u svezi provedbe Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine Čađavica u 2024. godini (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 3/24), Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica dana 20. lipnja 2024. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za dodjelu potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih

 na području Općine Čađavica za 2024. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Čađavica, a u svrhu provođenja demografskih mjera.

 

 1. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

 

Ukupno planirana financijska sredstva za ovaj Javni poziv osigurana su u proračunu Općine Čađavica – Pozicija 173, Aktivnost A100018, Konto 37212 – Pomoć obiteljima za stambeno zbrinjavanje – u iznosu 25.000,00 eura.

 

III. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

 

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Općine Čađavica (https://www.opcina-cadjavica.hr/), a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Općine Čađavica za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine. Općina Čađavica će na svojoj mrežnoj stranici izvijestiti zainteresirane odnositelje prijava o danu iskorištenosti sredstava.

 

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu prijave dostaviti samo jednu (1) prijavu za sufinanciranje.

 

 1. KORISNICI MJERA

 

Korisnici sredstava po ovom Javnom pozivu su mlade obitelji i mladi.

 

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva, smatra se zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, pod uvjetom da jedan od bračnih/izvanbračnih drugova nije navršio 40 godina života u godini raspisivanja javnog poziva, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom iz ovog poziva po prvi puta.

 

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije navršio 40 godina života u godini raspisivanja javnog poziva, pod uvjetom iz prethodnog stavka.

 

Mladima se smatraju osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 35 godina u trenutku podnošenja prijave te da svoje stambeno pitanje rješavaju po prvi put.

 

Nisu prihvatljivi korisnici ovog Poziva koji su već ostvarili potporu Općine Čađavica za rješavanje svog stambenog pitanja, niti se za jednu nekretninu može dodijeliti potporu više puta.

 

III. MJERE

 

Mjera 1.1.: Potpora pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Čađavica

 

Potpora se može odobriti pri kupnji stambenog objekta (kuće) u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe osim osoba u krvnom srodstvu podnositelja zahtjeva, njegovog bračnog ili izvanbračnog druga te uz uvjete propisane ovim Pozivom.

 

Potpora za kupnju stambenog objekta (kuće), uz opće uvjete propisane ovim Pozivom, odobrava se uvjet da se radi o stambenom objektu na području Općine Čađavica.

 

U slučaju kupnje stambenog objekta, a uz uvjet da se stambeni objekt (kuća) nalazi na području Općine Čađavica, mlada obitelj ili mlada osoba (samac) mogu ostvariti jednokratnu potporu pri kupnji nekretnine u iznosu 2.000,00 eura, uvećano za po 500,00 eura za svako dijete mlade obitelji u trenutku prijave na javni poziv.

 

Financijska pomoć može se odobriti podnositelju zahtjeva za kupnju stambenog objekta (kuće) za koji postoji valjana i potpuna dokumentacija o legalnosti objekta i to isključivo radi kupnje nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom, a kojom po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje. Kupoprodajni ugovor za nekretninu mora biti sklopljen u pisanom obliku i ovjerenog kod javnog bilježnika te sadržavati tabularnu ispravu.

 

Kao prihvatljiv trošak po ovom Pozivu priznaju se troškovi, uz ostale uvjete utvrđene ovim Pozivom, od 01. siječnja 2024. godine.

 

U slučaju kupnje stambenog objekta (kuće), podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji (za prijavitelje koji nisu samci) moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine u roku 6 mjeseci od zaključenja ugovora te ga zadržati slijedećih 5 godina od dana potpisa ugovora.

 

Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik ove mjere, dostavlja po potpisu Ugovora o dodjeli potpore, instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Općine Čađavica na iznos koji pokriva  iznos odobrene potpore uvećane za eventualne troškove prisilne naplate.

 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima, ne izvršava obveze iz ugovora te postupa protivno smislu ovog Javnog poziva,
 • otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio potporu,
 • ukoliko prebivalište korisnika i članova njegove obitelji nije najmanje 5 godina prijavljeno na adresi nekretnine sufinancirane putem ovog Javnog poziva.

 

Korisniku poziva koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana potpisa ugovora. Unutar razdoblja od 5 godina od dana potpisa ugovora, bjanko zadužnica se može aktivirati radi povrata odobrenih sredstava.

 

Korisnik je dužan u razdoblju 5 godina na zahtjev Općine Čađavica dostaviti dokaz o prebivalištu na adresu nekretnine sufinancirane iz ovog Javnog poziva.

 

Mjera 1.2.: Potpora pri gradnji ili rekonstrukciji stambenog objekta (kuće) radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Čađavica

 

Prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i radovi (građevinski, instalaterski, strojarski, keramičarski, podopolagački, ličilački, stolarski, limarski, fasaderski, krovopokrivački…) na gradnji, opremanje komunalnom infrastrukturom (trošak priključka električne energije, priključka na plinoopskrbu, kao i trošak materijala za izvođenje tih radova te sam trošak radova).

 

Podnositelj prijave prilaže račun i dokaze o plaćanju računa za nabavu materijala, izvođenje radova ili opremanje komunalnom infrastrukturom.

 

U slučaju gradnje stambenog objekta (obiteljske kuće), a uz uvjet da se građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt nalazi na području Općine Čađavica, mlada obitelj ili mlada osoba (samac) mogu ostvariti jednokratnu potporu pri gradnji ili rekonstrukciji stambenog objekta u iznosu 2.000,00 eura, uvećano za po 500,00 eura za svako dijete mlade obitelji u trenutku prijave na javni poziv.

 

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere Općina Čađavica zadržava pravo provjere i uvida na licu mjesta, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.

 

U slučaju izgradnje ili rekonstrukcije podnositelj mora biti vlasnik/suvlasnik stambenog objekta na koji se odnosi prijava. Za suvlasnički dio mora priložiti izjavu kojom suvlasnik potvrđuje da je bio suglasan sa radovima i da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

 

U slučaju izgradnje stambenog objekta (kuće) podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji (za prijavitelje koji nisu samci) moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine u roku od 36 mjeseci od prijave početka građenja te ga zadržati sljedećih 5 godina od dana potpisa ugovora.

 

U slučaju rekonstrukcije stambenog objekta (kuće), podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji (za prijavitelje koji nisu samci) moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine u roku 6 mjeseci od zaključenja ugovora te ga zadržati slijedećih 5 godina od dana potpisa ugovora.

 

Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik ove mjere, dostavlja po potpisu Ugovora o dodjeli potpore, instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice u korist Općine Čađavica na iznos koji pokriva  iznos odobrene potpore uvećane za eventualne troškove prisilne naplate.

 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima, ne izvršava obveze iz ugovora te postupa protivno smislu ovog Javnog poziva,
 • otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju gradnju/rekonstrukciju je primio potporu,
 • ukoliko prebivalište korisnika i članova njegove obitelji nije najmanje 5 godina prijavljeno na adresi nekretnine sufinancirane putem ovog Javnog poziva.

 

Korisniku poziva koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana potpisa ugovora. Unutar razdoblja od 5 godina od dana potpisa ugovora, bjanko zadužnica se može aktivirati radi povrata odobrenih sredstava.

 

Korisnik je dužan u razdoblju 5 godina na zahtjev Općine Čađavica dostaviti dokaz o prebivalištu na adresu nekretnine sufinancirane putem ovog Javnog poziva.

 

 1. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIJAVITELJI NA JAVNI POZIV

 

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv odnosno korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere 1.1. i Mjere 1.2. imaju prijavitelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

 1. državljani Republike Hrvatske,
 2. da je bar jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova mlađi od 40 godina života u godini raspisivanja javnog natječaja
 3. za samca, da je u dobi od 18 do 35 godina života u godini raspisivanja javnog natječaja
 4. da samac ili svaki od bračnih ili izvanbračnih drugova, koji po prvi puta rješava stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva, nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske
 5. da samac ili svaki od bračnih ili izvanbračnih drugova koji rješavaju stambeno pitanje nemaju građevinsko zemljište ni drugi stambeni objekt na području Republike Hrvatske ili da isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili
 6. nekretnina koja je predmet prijave na ovaj poziv nalazi se na području Općine Čađavica
 7. nemaju duga na ime javnih davanja prema Općini Čađavica
 8. fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ RH, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)

 

Iznimno, prednost pri dodjeli potpore radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Čađavica imaju prijavitelji koji su mladi poljoprivrednici uz uvjet da su zadovoljili sve uvjete propisane u ovom Javnom pozivu te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva;
 2. nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva (u slučaju da se radi o samcu nije stariji od 35 godina u godini podnošenja zahtjeva).

 

 1. PRIJAVA NA JAVNI POZIV

 

Prijave na Javni poziv popunjavaju se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskoj stranici Općine Čađavica, https://www.opcina-cadjavica.hr/, a sastavni su dio ovog poziva:

 • Zahtjev za dodjelu potpore (Obrazac 1)
 • Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu (Obrazac 2)
 • Izjava o nepostojanju vlasništva kuće/stana na području Republike Hrvatske (obrazac 3)

 

Uz prijavu (Obrazac 1) potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Preslika osobne iskaznice podnositelja i svih osoba navedenih u prijavnici (rodni list ili osobna iskaznica za djecu)
 2. Vjenčani list/izvadak iz registra životnog partnerstva
 1. Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu (Obrazac 2)
 1. Dokaz samohranosti prijavitelja:
  • rodni listi ili
  • smrtni list za preminulog roditelja ili
  • potvrda o nestanku roditelja
  • rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 2. Preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta ovjerenog i potpisanog kod javnog bilježnika
 3. Dokaz o prijavi gradilišta (ako se radi o izgradnji nekretnine)
 4. Zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu za koju se traži potpora (ne stariji od mjesec dana od dana objave ovog Javnog poziva)
 5. Preslika bankovne kartice sa vidljivim IBAN brojem
 1. Potvrda da ne postoje dugovanja s osnove javnih davanja od Općine Čađavica (navedeno se ne dostavlja uz prijavu već će biti predmetom provjere u postupku obrade)
 2. Rješenje o upisu u Upisnik OPG-a/Upisnik poljoprivrednika (ako je primjenjivo)

 

 1. PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, isključivo preporučenom poštom ili osobno radnim danom od 7:00 do 15:00 sati na adresu:

 

OPĆINA ČAĐAVICA

KOLODVORSKA 4, 33523 ČAĐAVICA

S NAZNAKOM

„STAMBENO PITANJE 2024 – OPĆINA ČAĐAVICA“

Sve informacije vezane uz Javni poziv možete dobiti u Općini Čađavica ili na broj telefona 033/544-254, ili na email: opcina@opcina-cadjavica.hr

 

 

VII. POSTUPAK JAVNOG POZIVA

 

Neće se razmatrati prijave:

 • koje su dostavljene nakon isteka kalendarskog roka za dostavu prijava po ovom Javnom pozivu, odnosno nakon objave na internetskoj stranici Općine Čađavica o iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj Javni poziv,
 • koje su dostavljene od prijavitelja koji ovim Javnim pozivom nisu određeni kao korisnici sredstava,
 • koje nisu predmet ovog Javnog poziva.

 

Prijave se otvaraju i razmatraju kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja. Prijave pristigle na ovaj Javni poziv koje su pravovremene, dopuštene i podnesene od strane prijavitelja na koje se ovaj Javni poziv odnosi, ocjenjuju se u skladu s uvjetima i kriterijima određenim ovim Javnim pozivom i Programom potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih na području Općine Čađavica u 2024. godini (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 3/24).

 

Razmatrati će se pravovremno pristigle prijave koje su dopuštene i podnesene od strane prijavitelja na koje se ovaj Poziv odnosi, a sadrže svu obveznu i urednu dokumentaciju utvrđenu ovim Javnim pozivom i za koje postoje raspoloživa sredstva.

 

Stručno povjerenstvo može od prijavitelja zatražiti elektroničkim putem (e-mailom) dopunu dokumentacije te mu dodijeliti rok za dostavu iste. Ukoliko prijavitelj u zadanom roku dostavi dopunu dokumentacije, dan zaprimanja dopune dokumentacije smatrati će se danom zaprimanja potpune prijave.

 

VIII. ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 

Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik na prijedlog stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele potpora. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Općine Čađavica, https://www.opcina-cadjavica.hr/

 

 1. POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU I OBVEZE KORISNIKA POTPORE

 

Za dodjelu sredstava za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih  na području Općine Čađavica za 2024. godinu, općinski načelnik i korisnik sredstava zaključuju Ugovor kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika sredstava.

Financijska sredstva će biti doznačena u roku i na način određen Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA DODJELE POTPORA

 

KLASA: 371-02/24-01/02

URBROJ: 2189-7-02-24-3

Čađavica, 20. lipnja 2024.

 

 

Program potpore

2_Javni poziv – prva nekretnina

OBRAZAC-1 OBRAZAC-2

OBRAZAC-3

 

Skip to content