Javni poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)”

Općina Čađavica, kao javni naručitelj, provodi postupak jednostavne nabave u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) i člankom 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“ br. 4/23).

 

Ovim putem upućujemo Javni poziv na dostavu ponude

u postupku jednostavne nabave za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta “ZAŽELI ZA SVE U

OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)“

 

1.      OPĆI PODACI:

 

 • Opći podaci o naručitelju:

Naručitelj: Općina Čađavica, Kolodvorska 4, 33523 Čađavica OIB: 94900102502

MB: 02663139

Broj telefona: 033/544-254

Internetska adresa: https://www.opcina-cadjavica.hr/

 

 • Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: Kontakt osoba: Igor Čiček

Broj telefona: 033/544-254 Mobitel: 099/350-8872

Adresa elektronske pošte: opcina@opcina-cadjavica.hr

 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i ponuditelja može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku, putem elektroničke pošte odnosno na naprijed navedene kontakt podatke.

 

 • Vrsta postupka nabave: Jednostavna nabava temeljem članka 15. ZJN 2016 i sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“ 4/23).

 

1.4.   Evidencijski broj nabave: 29

 

 • Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i iznosi 26.500,00

 

1.6.   Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Sukladno članku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. ZJN 2016 i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 

 1. za osobe iz članka 76. stavak točka 1. ZJN 2016 (čelnik tijela te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja):

–      MEGAMONT d.o.o. za trgovinu i usluge, Šaševo 27, Šaševo, OIB 97490844200

 

 1. za osobe iz članka 76. stavak točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave) ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

1.7.   Količina predmeta nabave

Točna količina predmeta navedena je u Troškovniku (Prilog 2).

 

2.      PODACI O PREDMETU NABAVE:

 

 • Opis predmeta nabave:

Općina Čađavica provodi postupak nabave kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta “ZAŽELI ZA SVE U OPĆINI ČAĐAVICA – FAZA 4 (SF.3.4.11.01.0573)“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru operativnog Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

 

Predmet ovoga postupka je nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština koji će krajnjim korisnicima, njih 70, biti podijeljeni u paketima. Jedan paket mora minimalno sadržavati:

 • 1x sredstvo za pranje posuđa
 • 1x prašak za pranje rublja
 • 1x sredstvo za čišćenje
 • 1x paket toaletnog papira
 • 1x paket papirnatih ručnika
 • 1x sredstvo za pranje ruku- tekući
 • 1x zubna pasta
 • 1x sredstvo za tuširanje
 • 1x sredstvo za pranje kose

 

Okvirna količina potrebnih paketa na mjesečnoj razini iznosi 70. Obzirom da je okviran rok trajnja ugovora i isporuke robe 34 mjeseca planira se ukupna isporuka 2380 paketa za 70 krajnjih korisnika projekta.

 

CPV oznaka i nazivi:

33700000-7 Proizvodi za osobnu njegu 39830000-9 Proizvodi za čišćenje 39831200-8 Deterdženti

33760000-5 Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi

 

2.2.   Mjesto isporuke robe:

Općina Čađavica, Kolodvorska 4, 33523 Čađavica

 

2.3.   Rok izvršenja ugovora:

Okviran rok trajanja ugovora i isporuke robe je 34 mjeseca.

Prva isporuka robe je odmah po potpisu ugovora, a najkasnije u roku 15 dana od potpisa ugovora i to isporuka 140 paketa. Kasnije tijekom izvršenja roba se isporučuje svaka dva (2) mjeseca po 140 paketa sukladno dogovoru sa Naručiteljem na unaprijed definiranoj lokaciji isporuke.

 

3.      RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

 

Svi gospodarski subjekti moraju dokazati nepostojanje osnova za isključenje.

 

 • Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
 • u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 • u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 

U tu svrhu dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 • Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1. ovog

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1. ovog Poziva oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili

 

strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja ovog Poziva na dostavu ponude.

 

4.      UVJETI SPOSOBNOSTI

 

 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Svi gospodarski subjekti moraju dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastanka.

 

U tu svrhu dostavlja se slijedeća dokumentacija:

–      izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastanka.

 

4.2.    Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2024.) i tijekom tri ( 3 ) godine koje prethode toj godini uredno izvršio jednu ( 1 ), a najviše tri ( 3 ) isporuke robe iste ili slične predmetu nabave, čiji ukupan iznos (bez PDV-a) mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave.

 

Navedenim gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno stručno iskustvo i sposobnost te da je, s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave, sposoban kvalitetno isporučiti robu iz predmeta nabave.

 

U tu svrhu dostavlja se slijedeća dokumentacija:

–   popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom   tri godine koje prethode toj godini. Popis sadržava vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorne strane.

 

U Popisu isporuka robe cijene mogu biti izražene i u valuti različitoj od valute EUR. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u EUR koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan objave ovog Javnog poziva na dostavu ponuda. Vrijednosti izražene u valuti HRK preračunavat će se i zaokruživati u valutu EUR sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, prema fiksnom tečaju konverzije (EUR = 7,53450 HRK).

 

5.      PODACI O PONUDI

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.

Sve tražene dokumente i dokaze gospodarski subjekt dostavlja u ponudi kao skenirane izvornike, neovjerene ili ovjerene preslike. Naručitelj može tražiti dostavu originala.

 

5.1.   Sadržaj Ponude

Ponuda obvezno mora sadržavati:

 1. Popunjen, potpisan i ovjeren Prilog – Ponudbeni list
 2. Popunjen Troškovnik – Prilog
 3. Dokumenti kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje
 4. Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
 5. Dokumenti kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost – Prilog

 

5.2.   Način i rok dostave ponuda

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici putem pošte ili neposredno na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 4, 33523 Čađavica.

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa ponuditelja, naziv i adresa naručitelja, i naznaka:

 „NE  OTVARAJ  –  ponuda  –  kućanske  i  higijenske  potrepštine  za  krajnje  korisnike projekta ZAŽELI“

 

Krajnji rok za dostavu ponude: 6. svibnja 2024. do 09:00 sati.

 

 • Izmjena i/ili dopuna i odustajanje od ponude
 1. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu
 2. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni
 3. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Ako ponuditelj nakon dostave ponude dostavi izmjenu i/ili dopunu ponude kao vrijeme zaprimanja ponude smatra se vrijeme kada je dostavljena posljednja izmjena i/ili dopuna.

 

 • Jezik i pismo ponude: Svi sastavni dijelovi ponude dostavljaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

 • Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg roka za dostavu Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti ponude. U svrhu dostave pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude Naručitelj će ponuditelju dati primjereni rok.

 

6.      POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE DOKUMENATA

Po potrebi, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo elektroničkom poštom.

 

7.      OBAVIJEST O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju iznosi 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

8.      ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam je isključen. Naručitelj će platiti po ispostavljenim računima sukladno stvarno isporučenoj količini na IBAN odabranog ponuditelja/podugovaratelja u roku do 30 dana od dana primitka urednog računa. Odabrani ponuditelj je obavezan izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18).

 

9.      BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

Sa odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o nabavi. Odabrani ponuditelj je obvezan izvršiti predmet nabave sukladno rokovima, kvaliteti i cijeni navedenoj u dostavljenoj ponudi i uvjetima ovog Poziva na dostavu ponuda. Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu za neispunjenje obveze, neuredno

 

ispunjenje ili za slučaj zakašnjenja s ispunjenjem. Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti i zadržati od bilo kojeg računa. Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne. Ako Izvršitelj ne ispuni svoju obvezu dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 10% od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla. U slučaju neurednog ispunjenja ugovorne kazne ili zakašnjenja u svezi ispunjenja Naručitelj će zahtijevati od Izvršitelja ispunjenje ugovora u dodatnom roku koji će odrediti Naručitelj. Naručitelj ima pravo od Izvršitelja naplatiti ugovorenu kaznu u visini 2% od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 10% od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) te plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvršitelja obveze izvršenja predmeta nabave.

 

PRILOZI:

Higijenske potrepštine – Poziv za nadmetanje v.1.0

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2 – Troškovnik v.1.0

Prilog 3 – Popis isporuke robe

Skip to content