Čađavica – rekonstrukcija javne rasvjete – Poziv za nadmetanje

Općina Čađavica, kao javni naručitelj, provodi postupak jednostavne nabave u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) i Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“ br. 4/23).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u ovom

Pozivu za nadmetanje u postupku jednostavne nabave za

rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Noskovci i Noskovačka Dubrava

 1. OPĆI PODACI:
 • Opći podaci o naručitelju:

Naručitelj: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica

OIB: 94900102502

MB: 02663139

Broj telefona: 033/544-254

Internetska adresa: https://www.opcina-cadjavica.hr/

 • Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

Kontakt osoba: Ivana Zubak

Telefon: 033/544-254

Mobitel: 099/610-8196

Adresa elektronske pošte: opcina@opcina-cadjavica.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i ponuditelja može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku, putem elektroničke pošte odnosno na naprijed navedene kontakt podatke.

 • Vrsta postupka nabave: Jednostavna nabava temeljem članka 15. ZJN 2016 i sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi naručitelja.
 • Evidencijski broj nabave: 12

 Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i iznosi 37.198,00 eura.

 • Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Sukladno članku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. ZJN 2016 i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 1. za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (čelnik tijela te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja):
 • MEGAMONT d.o.o. za trgovinu i usluge, Šaševo 27, Šaševo, OIB 97490844200
 1. za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave) ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
 • Količina predmeta nabave

Okvirna količina predmeta nabave (vrsta, kvaliteta i opseg) određena je Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

 

 • Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je Troškovnikom koji je sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponuda.

 

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE:
 • Opis predmeta nabave:

Predmet ovoga postupka je nabava radova rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Noskovci i Noskovačka Dubrava, a sukladno Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Vrsta građevine: Javna rasvjeta

Namjena građevine: Rasvjeta prometnice i pješačkih prolaza na obuhvatu zahvata

Duljina trase javne rasvjete: ukupno (3396m)

Trasa mreže JR: Trasa JR ide po AB stupovima uz prometnicu i pješačke staze.

Izvedba mreže JR: SKS nadzemna mreža na AB stupovima NN mreže na koje se postavljaju lampe

Upravljanje rasvjetom: STEP regulacija

Smještaj mjerenja i upravljanja: U postojećim razvodnom po ormaru javne rasvjete“ ROJR“

Vrsta i presjek kabela: X00/0-A 3×70+70+2×16mm2

Nazivni napon: 0,42 kV

Frekvencija: 50 Hz

AB stupovi: 9 m 102 komada (postojeći)

Montaža svjetiljke: Na stup sa krakom do 0,7 m

Svjetiljke: LED svjetiljka LED ukupne snage 30W – 102 kom

Sustav zaštite od dodirnog napona: TN-C

Razmak između stupova: 34 – 37 m

Broj lampi JR: 102

 

Za predmetne radove izrađen je glavni projekt – elektrotehnički projekt – broj projekta 23-E/23-GP iz siječnja 2024. godine / glavni projektant: Davor Knochl, dipl. ing. el., broj ovlaštenja: E2798.

 

CPV oznaka i nazivi:

45316000-5 – Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sustava

 • Troškovnik

Troškovnik se nalazi kao Prilog 2 i sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponuda. Ponuditelj mora u  ispuniti jedinične cijene i ukupnu cijenu bez PDV-a za stavke Troškovnika i to na propisanom obrascu u obliku iz ovog Poziva za dostavu ponuda. Jedinična cijena stavke Troškovnika smije biti iskazana s naviše 2 (dvije) decimale. Popunjeni Troškovnik dostavlja se uz ponudu.

 

Ukoliko gospodarski subjekt izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude (promijeni tekstualni opis, jedinicu mjere ili količinu stavke) smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna Poziva na dostavu ponude, odnosno, da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.

  

 • Mjesto izvođenja radova:

Javna rasvjeta na k.č. br.870,888,846,852,443,434,463,464,462,474,482, k.o. Noskovci.

 

 • Rok početka i završetka ugovora:

Predviđeni rok izvođenja radova i trajanja ugovora je 5 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Rok izvođenja radova može se produžiti samo zbog razloga kojeg Naručitelj i Izvršitelj sporazumno prihvate i ocijene opravdanim. O produženju roka može se sklopiti dodatak ugovoru koji mora biti u pisanom obliku.

 

 1. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Svi gospodarski subjekti moraju dokazati nepostojanje osnova za isključenje.

3.1.  Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

– u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

– u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 

U tu svrhu mora dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1. ovog Poziva.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1. ovog Poziva oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja ovog Poziva na dostavu ponude.

 1. UVJETI SPOSOBNOSTI
 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Svi gospodarski subjekti moraju dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. U tu svrhu mora dostaviti slijedeću dokumentaciju

 • Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

 • Tehnička i stručna sposobnost – Iskustvo gospodarskog subjekta
 • Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2024.) i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izveo radove iste ili slične predmetu nabave, čiji ukupan iznos mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave (bez PDV-a).

Navedenim gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno stručno iskustvo, znanje i sposobnost i da je, s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave, sposoban kvalitetno izvršiti radove iz predmeta nabave.

 

U tu svrhu mora dostaviti slijedeću dokumentaciju

 • Popis radova, istih ili sličnih predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godine koje prethode toj godini. Popis radova mora sadržavati ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

U Popisu/Potvrdi cijene mogu biti izražene i u valuti različitoj od valute EUR. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u EUR koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan objave ovog Javnog poziva na dostavu ponuda. Vrijednosti izražene u valuti HRK preračunavat će se i zaokruživati u valutu EUR sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, prema fiksnom tečaju konverzije (EUR = 7,53450 HRK).

 1. PODACI O PONUDI

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.

Sve tražene dokumente i dokaze gospodarski subjekt dostavlja u ponudi kao skenirane izvornike, neovjerene ili ovjerene preslike.

 

 • Sadržaj Ponude

Ponuda obvezno mora sadržavati:

 1. Popunjen, potpisan i ovjeren Prilog 1. – Ponudbeni list
 2. Popunjen Troškovnik – Prilog 2.
 3. Dokumenti kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje
 4. Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
 5. Dokumenti kojima se dokazuje tehnička i stručna sposobnost

 

 • Način i rok dostave ponuda

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici putem pošte ili neposredno na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica. Elektronički način dostave ponude nije dopušten.

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa ponuditelja, naziv i adresa naručitelja, i naznaka:

„NE OTVARAJ – ponuda za nabavu rekonstrukcija javne rasvjete u naselju

Noskovci i Noskovačka Dubrava“

 

Krajnji rok za dostavu ponude: 9. svibnja 2024. do 09:00 sati.

 

 • Izmjena i/ili dopuna i odustajanje od ponude
 1. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
 2. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
 3. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

 • Kriterij za odabir ponude: najniža cijena.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Ako ponuditelj nakon dostave ponude dostavi izmjenu i/ili dopunu ponude kao vrijeme zaprimanja ponude smatra se vrijeme kada je dostavljena posljednja izmjena i/ili dopuna.

 Jezik i pismo ponude: Svi sastavni dijelovi ponude dostavljaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti ponude. U svrhu dostave pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude Naručitelj će ponuditelju dati primjereni rok.

 1. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA
  • Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj/izvođač obvezan je u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice/bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/12 i 82/17, 154/22)/Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/12 i 82/17, 154/22) i to na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

 

 1. POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE DOKUMENATA

Po potrebi, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo elektroničkom poštom.

 

 1. OBAVIJEST O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju iznosi 60 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluka se objavljuje na internetskim stranicama naručitelja.

 

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam je isključen. Naručitelj će izvedene radove platiti po ispostavljenim privremenim mjesečnim i okončanoj situaciji-računu ovjerenim od strane nadzornog inženjera na IBAN odabranog ponuditelja/podugovaratelja u roku do 30 dana od dana primitka urednog računa.

Odabrani ponuditelj je obavezan izdavati, a naručitelj zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18).

 

 1. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

Sa odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o nabavi. Odabrani ponuditelj je obvezan izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti i cijeni navedenoj u dostavljenoj ponudi i uvjetima ovog Poziva na dostavu ponuda. Svaki gospodarski subjekt koji izvodi radove mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja  i ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu za neispunjenje obveze, neuredno ispunjenje ili za slučaj zakašnjenja s ispunjenjem. Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti i zadržati od bilo kojeg računa. Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne. Ako Izvršitelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja te nadoknaditi naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti (bez PDV-a). Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što Izvršitelj mora dokazati. Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvršitelja obveze izvršenja predmeta nabave.

 

PRILOZI POZIVU:

Čađavica – rekonstrukcija javne rasvjete – Poziv za nadmetanje v1.0

Prilog 1. Ponudbeni list Prilog 2.

TROŠKOVNIK

Skip to content