JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu namještenika

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica na radno mjesto „Pomoćni radnik“ 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službe kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17).

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, OIB), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osoba je obvezna uz prijavu na javni natječaj priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) sukladno članku 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19 i 138/21),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe),
 • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer će se inače smatrati da je povukao prijavu na natječaj,
 • dokazi o ostvarivanju prava prvenstva (ako je primjenjivo).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze u smislu isprava sukladno posebnom propisu  kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 48.f citiranog Zakona.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), dužna je dostaviti sve dokaze kojim dokazuje svoj status.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. citiranog Zakona.

 

Svi prilozi mogu biti u neovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas sukladno članku 21. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19). Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javi natječaj.

Svaki kandidat bit će evidentiran šifrom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a kandidata (npr. Marko Marić s OIB-om 12345678901 biti će MM78901) te će pod tom šifrom biti pozvan na testiranje.

Na web-stranici Općine Čađavica https://www.opcina-cadjavica.hr/ i oglasnoj ploči Općine Čađavica objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (obavezno navesti adresu i kontakt broj telefona/mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom: »NE OTVARAJ – Prijava na natječaj – POMOĆNI RADNIK“ u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Općine Čađavica.

 

O rezultatima izbora po ovog javnom natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja kandidat se ne mora izabrati, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova, a odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

KLASA: 112-02/24-01/01

URBROJ:2189-7-03-24-1
Općina Čađavica, 26. siječnja 2024. godine

 

 

Oglas je u Narodnim novinama objavljen 31.1.2024.g.

https://narodne-novine.nn.hr/eli/oglasni/2024/12/8369817/pdf

Skip to content