Riječ načelnika

Općina Čađavica kao jedinica lokalne samouprave obavlja niz poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a odnose se poglavito na prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, uređenje naselja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.

Svojim projektima općinska vlast nastoji stvoriti povoljno okruženje za razvoj gospodarstva, prvenstveno poljoprivrede i prehrambene industrije kroz obiteljska gospodarstva, obrte i trgovačka društva.

Općina Čađavica je pod posebnom državnom skrbi, što znači da su joj dostupna sredstva iz raznih izvora – od državnog proračuna do međunarodnih fondova – kojima se osigurava novac za razne projekte.
Osnovna pretpostavka za osiguranje tih sredstava je kvalitetna priprema potrebne prostorno – planske dokumentacije i kvalitetno pripremljeni projekti koji se nominiraju na razne natječaje. Za sve infrastrukturne objekte treba pribaviti potrebne dozvole i suglasnosti. Te aktivnposti općinska uprava provodi kontinuirano već dugi niz godina.

Najznačajnije investicije koje se trenutačno provode obuhvaćaju izgradnju vodoopskrbnog sustava, modernizaciju cesta, izgradnju kanalizacijske mreže, nogostupa i javne rasvjete.

Najviše sredstava ulaže se u kapitalne projekte izgradnje komunalne infrastrukture. Među njima su najznačajniji rekonstrukcija i modernizacija državne ceste D-34 Slatina – Čađavica i izgradnja dijela nogostupa koja se provodi iz programa Betterment.

Nastavljeni su i radovi na projektu vodoopskrbe Slavonska Podravina koji obuhvaća izgradnju magistralnog i sekundarnih cjevovoda, a sustavno se provodi već nekoliko godina i financira iz sredstava Svjetske banke i Hrvatskih voda.
Uz vodoopskrbu usko je vezana izgradnja sustava odvodnje i kojom je izgrađeno prvih 2.800 metara kanalizacije u Čađavici.

U proteklih nekoliko godina svjedoci smo čestih poplava u kojima najviše stradavaju poljoprivredna gospodarstva. Kako bismo osigurali kvalitetniju obranu od poplava u suradnji s Hrvatskim vodama izvršeni su radovi na podizanju nasipa na kanalima Gornja Branjinska i Profesor Bela.

U sklopu izgradnje i održavanja infrastrukture valja spomenuti i izgradnju dječjih igrališta u Šaševu, Zvonimirovcu i Čađavačkom Lugu kao i adaptaciju i održavanje mjesnih domova i popravak poljskih putova.

Za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i prehrambene industrije, koji čine temelj čađavačkog gospodarstva, najvažniji su programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i izgradnja proizvodo – poslovnih zona.
Kako bi povećala broj zaposlenih, općinska vlast nastoji stvoriti što bolje uvjete za svekoliki gospodarski oporavak postojećih gospodarstava i realizaciju novih projekata. U cilju što kvalitetnijeg gospodarskog napretka izrađujemo i sveobuhvatnu strategiju kojom bismo željeli pomoći poduzetnicima u njihovim projektima.

Za poduzetničke projekte općina je pripremila dvije industrijske zone: Čađavica i Vraneševci.
Veliku mogućnost vidimo i u razvoju seoskog turizma za što, zahvaljujući prirodnim i resursima i kulturnom nasljeđu, Čađavica ima velike potencijale.
Oni su osobito vezani uz netaknutu prirodu uz rijeku Dravu , bogata ribolovna i lovna područja i prepoznatljiv ruralni ambijent.

U okviru društvenih djelatnosti općinska vlast provodi programe brige o djeci i mladima – nagrađuje svako novorođeno dijete, uredila je prostor za provođenje predškolskog programa Male škole, stipendira studente i sufinancira prijevoz učenika srednjih škola. Značajna se sredstva ulažu u rad sportskih klubova koji obuhvaćaju velik broj mladih. Posebno smo ponosni na uspjehe Ženskog nogometnog kluba.

Općina financijski potpomaže rad Vatrogasne zajednice i rad drugih nevladinih organizacija među kojima su najaktivnije: Udruga slavonskih uzgajivača hladnokrvih konja, Stočarsko-ratarska udruga, športsko-ribolovne i lovačke udruge i moto klub.

U sklopu socijalnih programa najznačajniji su projekti pomoći u kući osobama s invaliditetom i starim i nemoćnim osobama što ih već nekoliko godina provodimo u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom iz Slatine i slatinskim gradskim društvom Crvenog križa.

Mirko Rončević

Propisi:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10- pročišćeni tekst, i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14.01.2014.),
 • Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN- Međunarodni ugovori 14/97 i 4/08),
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – pročišćeni tekst (Narodne novine 19/91, 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst zakona NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/09,36/09150/11144/1219/13,
 • Zakon o lokalnim izborima NN 144/12,
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – ZFJLP(R)S Narodne novine, br. 117/93; 92/94; 69/97; 33/00; 73/00; 127/00; 59/01; 107/01; 117/01, 150/02; 147/03; 132/06; 26/07 – odluka Ustavnog suda RH, 73/08,
 • Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08,  36/09, 119/14),
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08, 46/10-ispravak, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/2008, 61/2011),
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14),
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),

Skip to content