JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlene osobe u Program javnog rada „Uređenje javnih površina na području Općine Čađavica“

Na temelju Mjera aktivnog zapošljavanja u 2024. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Virovitica o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove od 8. ožujka 2024. godine i članka 54. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik Općine Čađavica“, broj 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.), Općinski načelnik Općine Čađavica, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za zapošljavanje nezaposlene osobe u Program javnog rada

„Uređenje javnih površina na području Općine Čađavica“

Sukladno obavijesti, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Viroviticao dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove od 8. ožujka 2024. godine, Općini Čađavica je određeno pravo zapošljavanja 1 osobe u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenoga Općina Čađavica raspisuje Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova u Javnim radovima Općine Čađavica.

 

Broj radnika koji se traži:  1 radnik/ca

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme

Mjesto rada:  Općina Čađavica (naselja: Čađavica, Čađavički Lug, Donje Bazije, Ilmin Dvor, Noskovačka Dubrava, Noskovci, Starin, Šaševo, Vraneševci, Zvonimirovac)

Opis poslova:

 1. uređenje vanjskog okruženja mjesnih domova: plitko okopavanje ukrasnog grmlja, pljevidba ukrasnog grmlja od korova, čišćenje trajnica od ocvalih cvjetova, odstranjivanje slomljenih i suhih grana te ostalog biljnog raslinja, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća;
 2. uređenje nogometnih igrališta: bojanje zaštitne ograde, bojanje golova, revitalizacija javnih površina oko nogometnih igrališta;
 3. uređenje dječjih igrališta: bojanje igrala, bojanje klupa, okopavanje ukrasnog grmlja;
 4. održavanje čistoće: ručno sakupljanje otpadaka sa javnih površina (ulica, trgova, dječjih igrališta), ručno skupljanje otpadaka s parkovnih površina i parkovnih staza, pražnjenje košarica za otpad, pranje i bojanje igrala na dječjim igralištima,
 5. održavanje zelenih površina: košnja zelenih površina, čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, otpalih grana i drugih materijala, , okopavanje i plijevljenje ukrasnog grmlja i živica, skupljanje otpalih grana, održavanje trajnih nasada i gredica sa sezonskim cvijećem, sadnja cvijeća, krčenje samoniklog raslinja, utovar u vozilo, plijevljenje i okopavanje sigurnosnih zona oko igrala na dječjim igralištima;
 6. održavanje autobusnih ugibališta: struganje korova, metenje, pranje;
 7. održavanje prometnih površina: struganje korova sa staza i kolnika, metenje nogostupa i trgova, pranje i bojanje komunalne opreme, ispuhivanje lišća, agregata zimske službe sa nogostupa i staza, utovar tako prikupljenog materijala u vozilo.

Provođenjem ovog Programa javnog rada korist će imati svi stanovnici Općine Čađavica, jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest stanovnika o očuvanju i zaštiti okoliša.

 

Vrijeme početka i trajanja rada:

 1. travanj – rujan 2024. godine – 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme

Cilj mjere:

Uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih mjerom.

Ciljane skupine:

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji: roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju
 3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program Posao+

 

Osobe koje ne mogu biti uključene u potporu javni rad:

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

 

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

 

 1. Obrazac prijave (obrazac je dostupan za preuzimanje na internetskoj stranici Općine Čađavica https://www.opcina-cadjavica.hr/ ili osobno u uredu Općine Čađavica, Kolodovrska 2)
 2. Preslika važeće osobne iskaznice
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
 4. Dokaz o radnom stažu (izdaje nadležni ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili putem sustava e-Građani)
 5. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
 6. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za ciljanu skupinu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web adresi i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web adresi Općine Čađavica. Obrazac prijave dostupan je na web adresi Općine Čađavica.

 

Prijave se šalju na adresu:

Općina Čađavica

Kolodvorska 2

33523 Čađavica

S naznakom „Za javni natječaj – Javni rad (NE OTVARATI)“

 

Provjera zdravstvene sposobnosti izvršiti će se prema potrebi nakon odabira kandidata.

 

O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Čađavica ili putem telefona 033/544-254.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirko Rončević, v.r.

Prilozi:

Javni poziv_20240319_0001

Obrazac-prijave-Javni-rad-2024

 

Natječaj je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=141833582

Skip to content