Javni natječaj – preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka

Na temelju odredbe članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Čađavica ( KLASA: 363-01/21-01/17, URBROJ: 2189/07-01-21-2 od 08. prosinca 2022. godine) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za određivanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Čađavica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji

se financiraju iz Proračuna Općine Čađavica

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Općine Čađavica do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Čađavica . U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal.

Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine

Uputa za izradu ponude

Ponudu je potrebno dostaviti na urudžbeni odjel u zapečaćenoj omotnici sa naznakom ” PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE ČAĐAVICA -NE OTVARAJ “.

Ponudu mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog natječaja.

Rok za dostavu ponuda je 22.04.2022. do 13:00 h bez obzira na način dostave ponude.

Otvaranje ponuda održati će se 25.04.2022. u prostorijama Općine Čađavica , Čađavica u 8,00 sati.

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o ishodu natječaja u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Način dokazivanja sposobnosti

Prilikom dostave ponude  ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

– popunjeni obrazac Ponude

-dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti ne stariji od 30 dana

-preslika rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti (rješenjem se dokazuju uvjeti iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti u dijelu koji se odnosi na počinjenje kaznih djela i prekršaja iz tog Zakona)

-dokaz o posjedovanju najmanje jednog pogrebnog vozila odnosno preslika prometne knjižice vozila

-izjava o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže (obrazac Izjave u privitku ovog natječaja – Prilog 1, uvjet prema Općinskoj Odluci je da je ponuditelj kadrovski i tehnički ekipiran na način da pozive mrtvozornika mogu primiti tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva)

–dokaz da ponuditelj na dan zaključenja natječaja nema nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana

-potvrda Općine Čađavica da nema duga prema Općini Čađavica ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja

– dokaz da pogrebnik fizička ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

Kriteriji za odabir:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najnižom ukupnom cijenom.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Ponuda:  Obrazac Ponude se nalazi na stranici www.opcina-cadjavica.hr uz objavljeni javni natječaj.

KLASA: 363-01/21-01/17

URBROJ: 2189-7-02-22-5

U Čađavici, 12.04.2022. godine

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

                    za određivanje poslova prijevoza pokojnika

             koji se financiraju iz proračuna Općine Čađavica

 

Javni natječaj – preuzimanje i prijvoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka

Skip to content