Vijesti

Veljača 1, 2019
KLASA: 350-02/17-01/03
URBROJ: 2189/07-02-19-50 
Čađavica,  22 siječnja 2019. godine
 
 
Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), načelnik Općine Čađavica, objavljuje
 
PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica
 
 
I.
Objavljuje se Ponovljena javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica i upućuje na javni uvid.
 
II.
Javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica počinje dana 01. veljače 2019. godine, a završava zaključno sa danom 10. veljače 2019. godine.
Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
 
III.
Javno izlaganje o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica održat će se 08. veljače 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
IV.
Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 10. veljače 2019. godine.
 
V.
Način sudjelovanja sudionika u ponovljenoj javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13 i 65/18) je slijedeći:
Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica 
2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:
- elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr, dostavljenog na e-mail: opcina@opcina-cadjavica.hr do  10. veljače 2019. godine,
- pisanim putem poštom naslovljeno na Općinu Čađavica na adresu: Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, s naznakom: „Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica“, do 10. veljače 2019. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave
- upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u vijećnici Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica do 10. veljače 2019. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
VI.
Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
 
VII.
Detaljna pojašnjenja u svezi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se dobiti u Općini Čađavica, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
 
 
     Načelnik
 
Mirko Rončević,v.r.
 
 
 
Siječanj 21, 2019
Općina Čađavica izlaže na Javni uvid ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica.
 
Uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 22. siječnja do 05. veljače 2019. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na ispravak Prijedloga Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Čađavica u roku od 30 dana.
 
Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica zaključno sa 05. veljača 2019. godine.
 
Prosinac 22, 2018
 
 
U nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića te potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, danas (petak) u Zagrebu je održana svečanost potpisivanja ugovora za financiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića iz natječaja za operaciju 7.4.1. za ulaganja iz Sektora dječjih vrtića Programa ruralnog razvoja. Ugovore su s ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matildom Copić potpisali su osnivači dječjih vrtića, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave te ravnatelji.
 
Na području Virovitičko-podravske županije gradit će se pet, a rekonstruirati jedan vrtić. Gradit će se vrtić u Čađavici, vrijedan 7,4 milijuna kuna, Gornjem Bazju, vrijedan 5,5 milijuna kuna, Velikom Rastovcu, vrijedan 3,3 milijuna kuna, Sopju, vrijedan 5,4 milijuna kuna te Suhopolju, vrijedan 9,3 milijuna kuna, dok će se vrtić u Orahovici rekonstruirati, a vrijednost projekta je gotovo 9 milijuna kuna. Ukupan iznos investicije iznosi gotovo 40 milijuna kuna, dok je iznos bespovratne potpore 36,3 milijuna kuna. Projekte je napisala Razvojna agencija Vidra. (www.icv.hr, www.vpz.hr, ml)
 
 
 
 
Prosinac 10, 2018
U organizaciji članova KUD-a “Podravina” Čađavica te uz podršku načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića i blagoslov župnika Stjepana Vuka, zasjale su dvije svijeće na adventskom vijencu u centru Čađavice.
 
Ukrase za vijenac, uz zajedničko druženje na prethodnim božićnim radionicama, samostalno su izradili članovi KUD-a “Podravina”, koji su i ovog puta pokazali vještinu i domišljatost u izradi potrebnih ukrasa, kako bi doprinijeli ljepšem ugođaju svog mjesta u nadolazećim blagdanima.
 
 
 
Prosinac 8, 2018
Virovitičko-podravska županija i Hrvatske vode od 2005. godine provode Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama s ciljem povećanja poljoprivrednih površina pod organiziranim navodnjavanjem,
Daljnje aktivnosti u svezi navodnjavanja ovise o interesu krajnjih korisnika, a to su poljoprivrednici.
 
Kako bi se dobile točne informacije o navedenom projektu navodnjavanja, Općina Čađavica u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom organizira javnu tribinu koju će predvoditi pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije gosp. Bojan Mijok, te pozivamo sve da se istoj odazovu.
 
Tribina će se održati u prostoriji Općine Čađavica dana 19. prosinca 2018. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati.
 
S poštovanjem, 
 
                                                                                                                 NAČELNIK
 
                                                                                                             Mirko Rončević, v.r.    
          
 
Prosinac 7, 2018
U prostoru Općine Čađavica održana je svečana dodjela uvjerenja o položenim ispitima za gerontodomaćice i povrtlare, ženama koje su zaposlene kroz program ”Zaželi-Općina Čađavica”. Uvjerenja su uručena djelatnicama s područja općine Čađavica, Sandri Valpovac, Blaženki Obšivač, Vesni Mađarić, Gordani Slunjski, Stojanki Andrić, Miri Erdec, Nadi Šimunović, Mariji Škrlec, Mirjani Car i Jasni Franjić.
 
Uvjerenja su im uručili predstavnici Pučkog otvorenog učilišta Slatina, Danijela Fabric-Fabijanac i Vesna Senta, uz prisustvo načelnika Općine Čađavica Mirka Rončevića koji je djelatnicima čestitao na položenim ispitu. Podsjećamo de je nositelj navedenog programa Općina Čađavica, projekt je izradila Razvojna agencija VIDRA, a vrijednost projekta je 2.040.257,03 kuna (www.icv.hr, ADF)
 
 
 
 
 
 
 
Prosinac 3, 2018
U petak 30. studenog 2018. godine održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica na kojoj su sudjelovali svi vijećnici.
 
Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu: Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Aktualni sat, Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čađavica za  2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica u 2019. godini, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zamjeni zemljišta, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Čađavica za 2019., Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka povodom zahtjeva EKO-FLOR plus d.o.o., Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju lokacije za reciklažno dvorište za preuzimanje građevnog otpada na području Općine Čađavica, Razno.
 
Najbitnija točka o kojoj se na sjednici raspravljalo bila je donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu koji je donesen većinom glasova, naime 8 od 10 nazočnih vijećnika je podržalo proračun u visini od 8.270.000 kuna. 
 
Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević obrazložio je proračun, te naveo da se proračunom za 2019. planiraju brojni projekti, i to izgradnja vrtića u Čađavici, izgradnja ceste u Poslovnoj zoni u Čađavici, energetska obnova mjesnog doma u Noskovcima, izgradnja ceste do groblja u Vraneševcima, izgradnja zgrade Mjesnog doma u Vraneševcima, uređenje mjesnog doma u Donjem Bazju,  izgradnja mosta u Čađavici, uređenje središta naselja Čađavica, te brojni drugi projekti. U proračunu je planiran samo dio sredstva koji će biti plaćen iz proračuna Općine Čađavica, a nakon realizacije planiranih projekata iznosi će biti znatno veći te će se pristupiti izmjenama i dopunama proračuna.
U proračunu Općine za sljedeću godinu stavljen je samo dio iznosa
 
Općina Čađavica i tijekom sljedeće godine planira sredstva za socijalne mjere poput sufinanciranja prijevoza učenika, smještaja učenika u učeničkim domovima, studentskih potpora, kupnju školskog pribora, sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima, financiranje programa predškole, financijsku potporu i podršku udrugama s područja općine, te brojne druge mjere. 
 
 
 
Prosinac 2, 2018
Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), načelnik Općine Čađavica, objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica
 
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica i upućuje na javni uvid.
 
Javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica počinje dana 03. prosinca 2018. godine, a završava zaključno sa danom 12. prosinca 2018. godine.
Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.
 
Javno izlaganje o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica održat će se 05. prosinca 2018. godine u 10,00 sati u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 12. prosinca 2018. godine.

 

Detaljna pojašnjenja u svezi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica mogu se dobiti u Općini Čađavica, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
 
U nastavku tekst objave i dokumetacija:
 
Studeni 14, 2018

 

U prostorijama Općine Čađavica, načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević potpisao je s ravnateljicom Zavoda za hitnu medicinu VPŽ Lahorkom Weiss, Ugovor o sufinanciranju rada hitne medicinske pomoći za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. Prema riječima načelnika Mirka Rončević i ravnateljice Lahorke Weiss radi se o nastavku višegodišnje suradnje Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko podravske županije i Općine Čađavica.

Ovim Sporazumom općina Čađavica u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u iznosu od 8.009,16 kn s obzirom na broj stanovnika općine.

 

Stranice