Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica - 26.02.2019.

22.02.2019

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj: 7/09. i 2/13.), predsjednik Općinskog vijeća g. Josip Piskać, sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica za 26.02.2019. godine (utorak). Sjednica će se održati u uredu načelnika Općine Čađavica s početkom u 16,00 sati

Za sjednicu je predlažen slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa 11. redovne i 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat, 
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Općine Čađavica,
4. A) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Čađavica,
    B) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Čađavica,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Čađavica,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Čađavica,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja  proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Čađavica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine.,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa, prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica za 2018. godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2018. godinu, 
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća udruga za 2018. i planova rada za 2019.,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2018. godinu,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Čađavica za 2018. godinu.