Općina Čađavica

Službene web stranice Općine Čađavica

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica

13.03.2017

U uredu načelnika 13. ožujka 2017. godine s početkom u 19,30 sati održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica.

Općinsko vijeće je usvojilo 1. Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica, 2. Aktualni sat, 3. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2017. godinu, 4. a) Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Čađavica za 2016. godinu, b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine, 5. Godišnji i srednjoročni plan davanja koncesija na području Općine Čađavica za razdoblje od 2017. do 2019. godine, 6. Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti provođenje sustavne preventivne deratizacije na području Općine Čađavica na području Općine, 7. Odluku o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti provođenje higijeničarske službe na području Općine Čađavica na području Općine, 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za period od 01.07. 2016. do 31.12.2016. godine, 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu, 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica za 2016. godinu, 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica za 2016. godinu, 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2016. godinu, 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prikupljenim količinama otpada za 2016. godinu, 14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 16. Zaključak o usvajanju Izvješća Komunalnog redara za 2016. godinu, 17. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća udruga za 2016. godinu i Plana rada za 2017. godinu. 18. Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, 19. Odluku o otpisu potraživanja, 20. Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Čađavica, 21. Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čađavica unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za projekt: Izgradnja nogostupa u naselju Čađavički Lug, 22. Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čađavica unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za projekt:: Izgradnja zgrade - sportsko-rekreativne namjene u Čađavici, 23. Odluku o uređenju središta naselja Čađavica, 24. Razno ( Zaključak o priznavanju prava vlasništva )